จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561


เดือน

จำนวนผู้เข้าใช้ที่ RSU จำนวน
ผู้เข้าใช้
บริการ
ศูนย์วิภา
จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
บริการ
ยืมระหว่าง
ห้องสมุด
จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
21.00
บุคคล
ภายนอก
มิ.ย.61 4,450 236 124 151 261 283 3/4 762
ก.ค.61 5,477 559 98 106 333 334 1/4 842
ส.ค.61 4,836 298 119 88 390 383 1/1 928
ก.ย.61 7,928 556 82 - 401 544 -/- 1,313
ต.ค.61 10,098 1,146 142 - 374 568 1/1 1,212
พ.ย.61 9,372 795 171 - 499 499 2/2 899
ธ.ค.61 5,845 675 120 - 144 227 -/- 393
ม.ค.62 4,578 297 79 - 174 420 -/- 995
ก.พ.62 6,141 541 114 - 241 464 -/- 397
มี.ค.62 7,336 519 225 - 301 447 1/1 1,009
เม.ย.62 7,865 702 232 - 301 260 2/2 669
พ.ค.62 7,865 702 232 - 301 260 2/2 88
รวม 77,128 6,124 1,610 345 3,483 4,527 12/15 9,507