จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558


เดือน

จำนวนผูเข้าใช้ที่ RSU จำนวน
ผู้เข้าใช้
บริการ
ศูนย์วิภา
จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
บริการ
ยืมระหว่าง
ห้องสมุด
จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
21.00
เสาร์/
อาทิตย์
บุคคล
ภายนอก
พ.ค.59 7,637 1,507 2,979 402 87 332 208 2/2 193
เม.ย.59 9,654 2,096 1,821 390 149 669 415 1/2 558
มี.ค.59 10,210 2,302 2,289 371 141 787 494 5/7 774
ก.พ.59 9,854 2,419 2,280 323 143 750 484 2/3 598
ม.ค.59 5,555 866 669 226 172 534 313 4/6 800
ธ.ค.58 8,840 1,856 1,602 354 93 499 199 1/1 360
พ.ย.58 11,625 2,511 2,855 508 166 981 431 1/1 877
ต.ค.58 11,628 2,288 3,479 412 166 626 501 3/53 969
ก.ย.58 12,760 2,314 2,191 395 258 939 699 3/3 1,009
ส.ค.58 8,556 805 626 296 145 546 354 2/2 524
ก.ค.58 9,114 825 - 174 168 721 333 5/12 645
มิ.ย.58 8,073 749 - 203 164 642 366 1/1 535
รวม 113,508 20,540 20,791 4,054 1,852 8,036 4,797 30/45 7,845