จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2566


เดือน

จำนวนผู้เข้าใช้ที่ RSU จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
Online & Onsite

จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
19.00
เสาร์-อาทิตย์
บุคคล
ภายนอก
มิ.ย.66 2,424 - - 47 81 234 164
ก.ค.66 2,669 - - 21 82 203 150
ส.ค.66 3,324 61 64 34 74 263 194
ก.ย.66 7,347 407 421 71 209 540 345
ต.ค.66 6,095 425 426 45 163 481 325
พ.ย.66 6,518 410 358 68 135 352 218
ธ.ค.66 2,414 112 298 25 57 99 36
ม.ค.67 3,626 188 179 54 112 271 212
ก.พ.67 4,800 278 316 65 112 444 330
มี.ค.67 5,290 270 459 68 129 392 286
เม.ย.67 5,305 313 513 102 109 220 171
พ.ค.67 - - - - - - -
รวม 49,813 2,464 3,034 600 1,263 3,499 2,421