จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563


เดือน

จำนวนผู้เข้าใช้ที่ RSU จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
บริการ
ยืมระหว่าง
ห้องสมุด
จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
19.00
เสาร์-อาทิตย์
บุคคล
ภายนอก
มิ.ย.63 935 - - 2 5 125 10/14 130
ก.ค.63 1,287 - - 2 13 138 19/26 125
ส.ค.63 2,360 - - 38 34 153 14/23 117
ก.ย.63 5,527 10 375 63 160 312 11/14 288
ต.ค.63 4,303 122 530 49 75 433 20/28 297
พ.ย.63 3,679 176 330 84 133 314 15/24 249
ธ.ค.63 2,041 102 154 33 54 119 5/6 105
ม.ค.64 12 27 - - - 52 4/4 23
ก.พ.64 133 177 - 3 - 103 19/31 120
มี.ค.64 752 2 66 15 15 145 18/19 113
เม.ย.64 288 - 59 14 1 52 9/32 47
พ.ค.64 - - - - - 20 4/3 -
รวม 21,317 616 1,514 303 490 1,966 148/224 1,614