จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564


เดือน

จำนวนผู้เข้าใช้ที่ RSU จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
บริการ
ยืมระหว่าง
ห้องสมุด
จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
19.00
เสาร์-อาทิตย์
บุคคล
ภายนอก
มิ.ย.64 236 - - 3 - 78 10/20 72
ก.ค.64 90 - - 1 - 28 13/19 24
ส.ค.64 - - - - - 27 15/21 -
ก.ย.64 226 - - 7 - 46 22/26 50
ต.ค.64 503 - - 19 6 90 15/23 76
พ.ย.64 912 - - 46 5 102 16/21 100
ธ.ค.64 535 - - 36 7 44 14/16 41
ม.ค.65 868 - - 30 11 132 15/17 114
ก.พ.65 1,000 - - 36 9 89 10/14 118
มี.ค.65 909 - - 22 11 73 13/24 97
เม.ย.65 711 - - 28 8 86 16/23 51
พ.ค.65 526 - - 26 17 51 8/12 37
รวม 6,516 - - 253 74 846 167/236 780