จำนวนผู้ใช้บริการ


สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2565


เดือน

จำนวนผู้เข้าใช้ที่ RSU จำนวน
การใช้
Internet
บริการ
ตอบคำถาม
Online & Onsite

บริการ
ยืมระหว่าง
ห้องสมุด
จำนวนผู้ยืม
ทรัพยากร
8.30-
16.30
16.30-
19.00
เสาร์-อาทิตย์
บุคคล
ภายนอก
มิ.ย.65 2,579 - - 40 66 156 -/- 136
ก.ค.65 1,600 - - 28 35 125 -/- 126
ส.ค.65 2,906 - 51 32 95 292 -/- 166
ก.ย.65 3,853 - 169 22 78 340 -/- 238
ต.ค.65 2,698 - 262 31 59 278 -/- 201
พ.ย.65 3,811 - 208 46 152 313 -/- 202
ธ.ค.65 1,287 - 92 12 18 79 -/- 49
ม.ค.66 2,341 59 98 21 45 296 -/- 225
ก.พ.66 3,506 209 295 36 82 523 -/- 334
มี.ค.66 3,427 174 223 33 102 252 -/- 219
เม.ย.66 2,944 1709 363 42 81 150 -/- 143
พ.ค.66 1,213 42 63 32 22 866 -/- 35
รวม 32,165 654 1,824 375 835 2,890 -/- 2,074