การใช้ฐานข้อมูล Scopusคลิปการอบรมการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopus
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

Pascode Passcode: bn7JR+xQ
ดูรายละเอียด
คลิปการอบรม Scopus

ดูรายละเอียด
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Scopus  ดูรายละเอียด