ภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรม สำนักหอสมุด


งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียด
สังสรรค์ทานอาหารที่ร้าน shabushi ดูรายละเอียด
มอบของขวัญและคำอวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุดทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ ดูรายละเอียด
รับมอบเกียรติบัตรการเป็นองค์กรลดโลกร้อน ดูรายละเอียด
ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำเสนอโปสเตอร์ฯ ในการประชุม IFLA World Library and Information
Congress 2023 Rotterdam, The Netherlands
วันที่ 22 สิงหาคม 2566
ดูรายละเอียด
รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Winner Award 2020 ย้อนหลัง
วันที่ 22 สิงหาคม 2566
ดูรายละเอียด
รับรางวัล "บุคคลดีเด่น" และ "ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2565
วันที่ 31 มีนาคม 2566
ดูรายละเอียด
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 3-7 มีนาคม 2566
ดูรายละเอียด
อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin (สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
ดูรายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียด
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดรับของขวัญแสดงความยินดี
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียด
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดรับของขวัญแสดงความยินดี
วันที่ 28 กันยายน 2565
ดูรายละเอียด
ความร่วมมือการบริการวิชาการกับชุมชน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียด
การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูล Scopus
วันที่ 29 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับมอบประกาศนียบัตร "กิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคล"
วันที่ 16 กันยายน 2563
ดูรายละเอียด
คณะผู้บริหารและข้าราชการ ห้องสมุดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียด
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียด
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และทำกิจกรรม DIY up cycle จากสิ่งของเหลือใช้ ในงานองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Open House)ฯ
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียด
งานสัปดาห์ห้องสมุด ปรจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายละเอียด
สัปดาห์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562
วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.
ดูรายละเอียด
การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาบรรณารักษ์ นักวิทยากร : ภาคฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ" วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ดูรายละเอียด
การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาบรรณารักษ์ นักวิทยากร" วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “กาลครั้งหนึ่ง...ในความทรงจำ
ดูรายละเอียด
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน
การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 09.30-15.00 น
ดูรายละเอียด
รวมภาพกิจกรรมความร่วมมือในการจัดหาและบริการสารสนเทศ กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562
ดูรายละเอียด
การศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00-17:30 น
ดูรายละเอียด
การศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา เวลา 09:00-11:30 น.
ดูรายละเอียด
รับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้า CoolMode และเสื้อเบอร์ 5
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายละเอียด
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด
งานสังสรรค์ปีใหม่ 2562 ฝ่ายวิชาการ วันที่ 4 มกราคม 2562
ดูรายละเอียด
ทำบุญปีใหม่ สำนักหอสมุด ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 มกราคม 2562
ดูรายละเอียด
กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤสจิกายน 2561
ดูรายละเอียด
กิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากแผ่นซีดีเก่า ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ดูรายละเอียด
กิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากขวดพลาสติด ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ดูรายละเอียด
กิจกรรมทำน้ายาอเนกประสงค์ ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ดูรายละเอียด
พิธีเปิดงานสัปดาห์ดาสิ่งแวดล้อม และปลูกต้นว่านหางจระเข้ ริมสระน้ำข้างอาคารหอสมุด
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ดูรายละเอียด
การวางแผนปฏิบัติงานรองรับการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียด
การฝึกปฏิบัติใช้ถังดับเพลิง ในการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียด
การฝึกปฏิบัติเมื่อมีเปลวไฟเกิดจากแก๊สรั่ว ในการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียด
การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัย" วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียด
นิทรรศการ "พระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน"
ดูรายละเอียด
นิทรรศการ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับความเป็นแม่"
ดูรายละเอียด
การบรรยายเรื่องการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)ตามเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด
ตามแนวพระราชดำริ ร.๑๐ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ พสกนิกรมีความสุข "
ดูรายละเอียด
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดประจำภาค S/2561
ดูรายละเอียด