ภาพกิจกรรม


การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูล Scopus


    สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมสัปดาห์สากลแห่งการรู้ทันสื่อและสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 26-31 ตุลาคม 2563 โดยจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูล Scopus ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร Student Center ตึก 6 ชั้น 5 ห้อง A-507