ภาพกิจกรรม


ความร่วมมือการบริการวิชาการกับชุมชน


    เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดประชุม การขยายความร่วมมือการบริการวิชาการกับชุมชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ โรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนวัดรังสิต และโรงเรียนสุลักขณะ โดยมี่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักหอสมุด วิทยาลัยนานาชาติ และ RSU Cyber University เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นำเสนอโครงการร่วมกับชุมชน ๓ โครงการ ประกอบด้วย ๑. โครงการบริการชุมชน ๒. โครงการพัฒนาทักษะการค้นคว้าและวิจัยสำหรับครู ๓. โครงการให้บริการการใช้ห้องสมุดสำหรับครูและนักเรียน เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูทั้ง ๓ โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด