ภาพกิจกรรม


รับมอบเกียรติบัตรการเป็นองค์กรลดโลกร้อน


    ผู้แทนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตเข้ารับมอบเกียรติบัตรการเป็นองค์กรลดโลกร้อน ด้วยเสื้อผ้า CoolMode จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ในการประชุมห้องสมุดสีเขียวและการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลาย