ภาพกิจกรรม


อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin (สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)


    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. สำนักหอสมุด ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยคุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บุ๊คส์โปรโมชั่น ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A-509 ชั้น 5 อาคาร Student Center โดยคุณนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวต้อนรับผู้เข้่าอบรม

    การเผยแพร่ภาพในครั้งนี้ได้รับการขออนุญาตจากผู้เข้าอบรมแล้ว