ภาพกิจกรรม


ผู้บริหารสำนักหอสมุดนำเสนอโปสเตอร์


    ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักหอสมุด นำเสนอโปสเตอร์เรื่อง "Sustainable Environmental Awareness Through Community Service Activities: Rangsit University Library (IFLA Green Library Winner Award 2020) Case Study" วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ในการประชุม IFLA World Library and Information Congress 2023 Rotterdam, The Netherlands โปสเตอร์จัดแสดงในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566