ภาพกิจกรรม


รับรางวัล "บุคคลดีเด่น" และ "ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2565


    ดร.มลิวัลประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล "บุคคลดีเด่น" ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2565 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น "ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565" เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ