ภาพกิจกรรม


รับมอบของขวัญแสดงความยินดี


    เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รับมอบของขวัญแสดงความยินดีจากคุณปรียาพร
ฤกษ์พินัย ประธานชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสที่สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020