ภาพกิจกรรม


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)


     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและคณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง ๔๐๑ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือในการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน

     คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดและงานจดหมายเหตุ และ การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ