การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด


เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต


รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2549  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2548  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2547  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2546  ดูรายละเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2545  ดูรายละเอียด