รางวัล


รับมอบเกียรติบัตรการเป็นองค์กรลดโลกร้อน ดูรายละเอียด
รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Winner Award 2020 ย้อนหลัง ดูรายละเอียด
รับรางวัล "บุคคลดีเด่น" และ "ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2565 ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับมอบประกาศนียบัตร "กิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคล" ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ดูรายละเอียด