รางวัล


สำนักหอสมุด รับมอบประกาศนียบัตร "กิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคล" ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ดูรายละเอียด
สำนักหอสมุด รับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ดูรายละเอียด