รางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award)


      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ประจำปี ค.ศ. 2020
จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions)

      ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน IFLA Green Library Award 2020: Library and Sustainable Environment Management Report : Proposal for IFLA Green Library Award 2020