รับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว


เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตเข้ารับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว
จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี พ.ศ. 2560 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการ บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงความยินดี

โครงการประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ห้องสมุดเป็นต้นแบบ
ของสังคมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจะช่วยให้ห้องสมุดสามารถบริหาร
จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับห้องสมุดที่ผ่านการประเมินและเข้ารับเกียรติบัตรครั้งนี้มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด
กลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และห้องสมุดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รวมห้องสมุดที่ผ่านการประเมินห้องสมุดสีเขียว
มีจำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับห้องสมุดที่ผ่านการประเมินและขอเป็นกำลังใจให้ห้องสมุดที่จะขอรับ
การประเมินทุกห้องสมุดจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ
และเป็นทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก