สำนักหอสมุด รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green


ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง-ดีเยี่ยม)
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร

พิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ นี้จัดขึ้น โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษารวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ในเรื่องการลดการ
ใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมินความเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครอบคลุมในด้านนโยบาย การวางแผนและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย การดูแลสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย การจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งเป็นแนวทางที่สำนักหอสมุดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการประเมินให้เป็นห้องสมุด
สีเขียวและสำนักงานสีเขียวตามลำดับ

สำหรับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562 มีสำนักงานผ่านการรับรอง 190 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 93 แห่ง
G เงิน 46 แห่ง และ G ทองแดง 51 แห่ง