รับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ


ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเข้ารับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้า CoolMode และเสื้อเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กฟผ.
สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอ : สสท. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก. ในการสัมมนา
"องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมเซ็นทรา
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ