หนังสือน่าสนใจ


พระอนิลมาน ธมมสากิโย. จิตตมนต์ ปัญญาบำบัด : เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร บทพระนิพนธ์ในองค์สมเด็จ
    พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19)
. (2562).
    กรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวง
    ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. เลขหมู่ BV4465 พ46จ63

    หนังสือนำหลักธรรม "จิตตนคร" เข้ามาปรับใช้กับผู้ต้องขังตามโครงการเปลี่ยนความคิดผู้ต้องขังรายบุคคล
โดยหลักธรรมของสำนักกิจการในระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีพระศากยวงศ์
วิสุทธิ์ (พระ ดร.อนิลมาน ธมมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเมตตาเป็นผู้ให้การอบรมในรูปแบบ
ของปัญญาบำบัด คือการทำกิจกรรม "จิตตมนต์" เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติพระศากยวงศ์
วิสิทธิ์ หลัการจิตตมนต์ ถอดบทเรียน "จิตตมนต์" ในห้องเรียน ความคิดเห็นของผู้ต้องขังหญิง ความคิดเห็น
ของผู้บริหารเรือนจำกลางระยอง