หนังสือน่าสนใจ


เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป. สุดยอดการบริหารคนสไตล์สามก๊ก = Three Kingdoms. (2560). กรุงเทพฯ :
     ธรรมนิติ เพรส. เลขหมู่ HF5549 ป844ส73

    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคนสไตล์สามก๊ก โดยเครื่องมือที่จะทำให้เข้าใจลุคลากรในองค์กรคือ
คือการจำแนกตามลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั้ง 5 คน ซุนเซ็ก เล่าปี่ โจโฉ ซุนกวน ขงเบ้ง เนื้อหา
ภายในเล่มแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคที่ 1ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ ภาค 2 ภาวะผู้นำ ภาค 3 การพัฒนา
ศักยภาพของลูกน้อง ภาค 4 อยู่กับเจ้านายให้มีความสุข