การใช้ VPN

VPN ย่อมาจาก (Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN - Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละ สาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์ เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Private Network ในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดบอกรับภายนอกเครือข่ายผ่านระบบ VPN โดยใช้ User Name และ Password ตัวเดียวกับการ login เข้าระบบอินทราเน็ต ผู้ใช้บริการสามารถใช้ VPN ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบ windows โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Pulse Secure โดยตลิกที่ ดาวน์โหลดโปรแกรม2.เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว Double click ที่ไฟล์ “Pulse Secure ”


3.ปรากฎหน้าจอ Welcome to the Pulse Secure Setup Wizard คลิก Next


4.ทำการอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม เลือก Install


5.โปรแกรมจะดำเนินการติดตั้ง


6. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เลือก Finish


7. ที่มุมขวาล่างของหน้าจอคลิกที่ลูกศร จะมีโปรแกรม Pulse Secure คลิกที่โปรแกรม


8. คลิกที่ Program Pulse Secure เลือก Open Pulse Secure


9. ปรากฎหน้าจอ Program ให้ Click ที่เครื่องหมาย +


10. ทำการ ตั้งชื่อ และ ใส่ Server URL : sslvpn.rsu.ac.th “Connect” ดังภาพ


11. ปรากฎหน้าจอ Connect to : RSU-VPN คลิก >> Connect หากต้องการบันทึกการตั้งค่า เลือก >> Save Seeting ดังภาพ


12. ที่หน้าจอ Connect to : RSU-VPN >> เลือก RSU >> คลิก Connect ดังภาพ


13. ปรากฎหน้าจอให้ใส่ User Name และ Password โดยใช้ username และ password เช่นเดียวกับ intranet คลิก “Connect” ดังภาพ


14. เชื่อมต่อ VPN เสร็จเรียบร้อย จะปรากฎหน้าจอ Connections ดังภาพ


15. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th สามารถสืบค้นฐานข้อมูลที่ต้องการจะได้เอกสารฉบับเต็มเช่นเดียว กับการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัย


16. ที่เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ เลือกฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องการสืบค้น เช่นเลือก Proquest Dissertation & Theses

จะเข้าสู่ page ดังรูปข้างล่าง


17 เมื่อค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหากต้องการ logout จาก Web VPN ให้กด Click “Disconnect”


หมายเหตุ : มีปัญหาในการใช้ VPN กรุณาติดต่อ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-997-2222 ต่อ 5419, 5712