ภาพกิจกรรม


งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566


    ประมสลภาพกิจกรรมการแสดงดนตรี

    วันที่ 5-8 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-19.00 น

    การเผยแพร่ภาพในครั้งนี้ได้รับการขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว