ภาพกิจกรรม


งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566


    ประมวลภาพกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ

    วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น.

    การเผยแพร่ภาพในครั้งนี้ได้รับการขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว