หนังสือน่าสนใจ


อมรพันธ์ หมุดทอง. (2556). กิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม. เลขหมู่ TD195 อ57อ44ก63

    นำเสนอเรื่องราวการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ด้วยเหตุว่าเรื่อง
การกินอยู่เป็นเรื่องใหญ่ และเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเหมือนบรรพบุรุษเราได้
แต่สามารถนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาประยุกต์และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบการดำรงชีวิต
ในปัจจุบันได้ โดยเริ่มต้นด้วยการ กิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ