หนังสือน่าสนใจ


เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน. (2558). กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG4529 ท635ล65 2558

    ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่
การวิเคราะห์เศรษฐกิจและมหภาค การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท เช่น
     ตอนที่ 1 ภาพรวมของการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน เช่น
    - ทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์
    - กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
     ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เศรษฐกิจเเละมหภาค เช่น
    - การวิเคราะห์มหภาค - เศรษฐกิจ
    - การวิเคราะห์มหภาค - Mega Trend ของไทย
    ตอนที่ 3 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม เช่น
    - การวิเคราะห์อุตสาหกรรม - เกริ่นนำ
    - วัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรม
    -องค์ประกอบสำหรับวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม ฯลฯ
    ตอนที่ 4 การวิเคราะห์บริษัท ประกอบด้วย
    - การวิเคราะห์รายบริษัท - ข้อมูลเชิงคุณภาพ
    - การวิเคราะห์บริษัท - ตัวช่วยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
    -การวิเคราะห์บริษัท - งบแสดงฐานการเงิน
    -การวิเคราะห์บริษัท - ประเมินมูลค่าหุ้น