หนังสือน่าสนใจ


เพ็ชรี รูปะวิเชตร์.การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม. (2554). กรุงเทพฯ :
    ดวงกมลพับลิชชิ่ง. เลขหมู่ GN345.7 พ824ก64

    หนังสือที่ช่วยให้เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนานาประเทศมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมองค์กร
ทฤษฎี แนวคิด วัฒนธรรมการจัดการ การเรียนรู้วัฒนธรรมการจัดการข้ามชาติ วัฒนธรรมการ
จัดการแบบไทย วัฒนธรรมการจัดการแบบจีน วัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุ่น วัฒนธรรม
การจัดการแบบเกาหลี วัฒนธรรมการจัดการแบบโลกตะวันตก ฯลฯ