หนังสือน่าสนใจ


โคะอิเกะ, ริวโนะสุเกะ. ฝึกให้ไม่คิด. (พิมพ์ครั้งที่ 3 และ 6 ปีเดียวกัน.) (2557)กรุงเทพฯ :
    อมรินทร์ธรรมะ. เลขหมู่ กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ เลขหมู่ BQ5395 ค96ฝ62 2557

    หนังสือนำเสนอวิธีการขัดเกลาประสาทสัมผัสทั้งห้า และเสริมสร้างการรับรู้สึกที่แท้จริงให้ชัดเจน
จนก้าวข้ามความคิดที่เป็นสิ่งสมมติไปได้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย โรคความคิดเพราะ
การคิดทำทำให้เราไม่รู้ วิธีจัดการกับร่างกายและจิตใจฝึกขจัดความหงุดหงิดและความกังวล
ทางด้านการพูด การฟัง การดู การเขียน การกิน ฯ และบทสนทนาระหว่างยูจิ อิเคะกะยะกับ
พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ พระสงฆ์ถามนักวิจัยเรื่อง " ความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดระหว่าง
สมองกับจิตใจ"