หนังสือน่าสนใจ


ซัลลิแวน, แดน. Life coach เพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป = The laws of lifetime growth.
     (2559). กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์. เลขหมู่ BF441 ซ64ล94

    เป็นหนังสือที่ได้กล่าวถึงกฎของการเติบโตไว้ 10 ประการประกอบด้วย กฎข้อที่ 1 จงทำให้อนาคต
ยิ่งใหญ่กว่าอดีตเสมอ กฎข้อที่ 2 จงทำให้การเรียนรู้สำคัญกว่าประสบการณ์เสมอ กฎข้อที่ 3 จงทำ
ให้การสร้างคุณค่าสำคัญกว่าค่าตอบเทนเสมอ กฎข้อที่ 4 จงทำให้ผลงานสำคัญกว่าเสียงชื่นชมเสมอ
กฎข้อที่ 5 จงทำให้การสำนึกบุญคุณยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จเสมอ กฎข้อที่ 6 จงทำให้ความเพลิดเพลิน
ในงานอยู่เหนือความบากปั่นเสมอ กฎข้อที่ 7 จงทำให้ความเชื่อมั่นอยู่เหนือความรักสบายเสมอ
กฎข้อที่ 9 จงทำให้ความมุ่งหมายสำคัญกว่าเงินทองเสมอ กฎข้อที่ 10 จงทำให้คำถามสำคัญ
กว่าคำตอบเสมอ