หนังสือน่าสนใจ


จรุง เมืองชนะ. [และคนอื่น]. วัคซีน : นโยบายและการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างครบวงจร.
    (2555). นนทบุรี : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ. เลขหมู่ QW805 ว6226

    รวบรวมบทความด้านนโยบาย แนวคิด ประสบการณ์ของการบริหารจัดการในการพัฒนาวัคซีน
และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย วัคซีนสำคัญอย่างไร ทิศทางการ
พัฒนาวัคซีน กระบวนการพัฒนาวัคซีน การใช้และการตลาด ประสบการณ์งานด้านวัคซีน
ของประเทศไทย บทเรียนจากนานาประเทศ