หนังสือน่าสนใจ


ภัทรียา พัวพงศกร.รอบเกาะ. (2562) .กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
    เลขหมู่ DS589 ก2ร537

    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทรงคุณค่าที่สำคัญของประเทศไทย เป็นแหล่งเริ่มต้น
ของวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 สิ่งก่อสร้างแรกที่มีในยุค
รัตนโกสินทร์ 11 สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโบราณในพระนคร 13 เมนูพิเศษห้ามพลาดในพระนคร
12 สะพานโบราณสำหรับข้ามคลองทั่วเกาะรัตนโกสินทร์ 10 สถานที่เกี่ยวกับสงครามและการทหาร
ในเกาะรัตนโกสินทร์