หนังสือน่าสนใจ


http://search.rsu.ac.th/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=RSU_ALEPH000260750&indx=1&recIds=RSU_ALEPH000260750&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&vl(6289459UI0)=any&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28RSU_ALEPH%29&mode=Basic&vid=RSULIB&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%99&dstmp=1594876776928 ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. การกำกับดูแลกิจการที่ดี = corporate governance (2548). กรุงเทพฯ :
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เลขหมู่ HD2741 ก635

    ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
    ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี...เพื่อความยั่งยืน มีเรื่องที่น่าสนใจเช่น การกำกับดูแลกิจการ : ทำไหม
และเพียงใด ทำไหมต้อง CG ใครได้ประโยชน์ จริยธรรมนักธุรกิจ
    ส่วนที่ 2 กระบวนการทัศน์ร่วมสมัยของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีเรื่องที่น่าสนใจเช่น การบัญชีเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม : มิติใหม่ในการกำกับดูแลกิจการ บทบาทของผู้สอบบัญชีในการกำกับดูแล
กิจการ