หนังสือน่าสนใจ


วิสูตร จิระดำเกิง. สร้างบ้านอย่างผู้รู้ = Build your own house. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3.(2556).
    ปทุมธานี : วรรณกวี. เลขหมู่ TH4811 ว65ส46 2556

    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างบ้านโดยทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สนุกกับการ
สร้างบ้าน คิดสร้างบ้าน งานก่อสร้าง การจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุม
งบประมาณและกำหนดเวลาก่อสร้าง การรับมอบงานก่อสร้าง เทคนิดการก่อสร้าง ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ตารางช่วยคำนวณค่างวดชำระคืนเงินกู้ ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร