หนังสือน่าสนใจ


เอนก นาวิกมูล.ขนมและข้าวของ = Sweet & stuff. (2561). กรุงเทพฯ : แสงดาว. เลขหมู่ TX773 อ73ข34

    เป็นหนังสือที่รวบรวมงานเขียน 2 กลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน คือ
    กลุ่มที่ 1 (ครึ่งแรก) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนมเด็ก ส่วนใหญ่เป็นขนมจากโรงงาน เช่น ตังเม ตุ๊กตา
น้ำตาล ขนมยุค 2500-ขนมโก๋ ขนมยุค 2500-มะนาวแช่อิ่ม ลูกกวาด-ทำไหมจึงเรียกว่าลูกกวาด
ลูกอม หมากฝรั่ง ฯลฯ
    กลุ่มที่ 2 (ครึ่งหลัง) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวของต่างๆ เช่นของที่นำมาอวดในพิพิธภัณธ์ ครั้งที่ 1
และ 2 เมื่อ พ.ส. 2551 กับ 2554 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.5 ในงานวัดเบญจมบพิตร ฯลฯ