หนังสือน่าสนใจ


อาศรมบัณฑิต กองวิชาการ.สุขภาพนักสร้างบารมี.(2550). ปทุมธานี : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม
    เลขหมู่ WA 100 ส724 2550

     เป็นหนังสือสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและเป็นบทฝึกนิสัยดีงามต่างๆ
เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
    ภาคที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนักสร้างบารมี โดยการรวบรวมพระธรรมเทศนา
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ที่น่าสนใจเช่น ดื่มน้ำอย่างไร
ให้ถูกดี ถึงดี พอดี การอั้นปัสสาวะและอั้นอุจจาระบั่นทอนสุขภาพ การดูแลตัวเองเมื่อท้องเสีย
อาหารคือยาหลัก
    ภาคที่ 2 "ดุลยภาพบำบัด" ประกอบด้วยเรื่องที่สนใจ เช่น รู้ทันโรคจากภาวะปกติของร่างกาย
ความเจ็บป่วยเนื่องจากโครงสร้างของร่างกายเสียสมดุล ดุลยภาพบำบัด การระวังรักษา
ภาวะสมดุลของอิริยาบถ การบริหารเพื่อจัดดครงสร้างของร่างกาย การออกกำลังกาย
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเอ็น การรักษาสมดุลโครงสร้างของร่างกายให้ติดเป็นนิสัย