หนังสือน่าสนใจ


สมบัติ พลายน้อย. ครัวไทย. (2558). กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ. เลขหมู่ TX656 ส43ค46

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้และทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับครัวไทยในอดีต ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวไทย ซึ่งทำมาจากวัสดุในท้องถิ่น โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย จวัก เตา
หม้อ เสวียน กระทะกับตะหลิว ครกกับสาก กว่าจะเป็นกะทิ ถ้วยโถโอชาม สำรับกับข้าว ปิ่นโต-หม้อยา
กะลามะพร้าว เปิปข้าว ตะเกียบ ช้อน ช้อนส้อม ไม้จิ้มฟัน เซี่ยนหมาก กระโถน โอ่งอ่าง