หนังสือน่าสนใจ


สุดา หันกลาง. พยาบาลสาธารณสุข : มุมมองการบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบ. (2562). นครราชสีมา :
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. เลขหมู่ WY108 ส73ม74.

    หนังสือที่บอกเล่าให้เห็นหลักการและความสำคัญของพยาบาลสาธารณสุขกับการบริการสุขภาพแรงงาน
นอกระบบสาถานการณ์สุขภาพของแรงงานนอกระบบ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยพยาบาลสาธารณสุข
กับงานบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบ สถานการณ์สุขภาพของแรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบ:
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ปรับวิธีคิด
ปลุกชีวิตงานพยาบาลสาธารณสุขกับแรงงานนอกระบบ