หนังสือน่าสนใจ


สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
    ของชาติทางทะเล
.(2562). กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
    เลขหมู่ GC1005 ท674

     รวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานทางทะเลที่สำคัญเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยลักษณะภูมิศาสตร์
ทางทะเล เขตทางทะเล ประโยชน์จากทะเล กฎหมายและหน่วยงานทางทะเล ทะเลต้องปกป้อง:
หน้าที่ของคนไทย