หนังสือน่าสนใจ


เศรษฐวิทย์. สำนวนสะเด็ด 3 = Everyday expressions (Episode 3).(2552). กรุงเทพฯ :
    โรงพิมพ์เม็ดทราย. เลขหมู่ PE1460 ศ74ส633

หนังสือที่รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มรสชาติใยการสนทนา มีตัวอย่าง
การใช้งานที่หลากหลายพร้อมความหมาย