หนังสือน่าสนใจ


ตะวัน สาดแสง.สร้างคนสร้างองค์กร คัมภีร์เพิ่มทักษะการบริหาร.(2548). กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน.     เลขหมู่ HD37 ท5ต65ส46 2548

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กรในภาคปฏิบัติจริง การพัฒนางานขององค์กร
การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงดุลยภาพ การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การบริหารงาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์