หนังสือน่าสนใจ


แอ็กเซลรอต, อลัน. (2553).อัจฉริยะพลิกโลก.กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. เลขหมู่ HD53 อ82อ62

    หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ความเป็นผู้ประกอบการ พบกับ 102 บทเรียนที่เอดิสัน
ปฏิบัติมาตลอดชีวิต เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เรื่องราวชีวิตของคนธรรมดาๆ ที่ชื่อเอดิสัน
ยอมให้มือเปื้อน การใช้ประโยชน์จากทุกอย่างที่มี การลงทุน ความเป็นผู้ประกอบกิจการ
สร้างลูกค้า การสร้างผลผลิตแห่งกำไร พยายามไม่หยุดหย่อน การบริหารจัดการ
วิถีอัจฉริยะ