หนังสือน่าสนใจ


ผกา สัตยธรรม. (2552). สุขภาพจิตเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
    มหาวิทยาลัย. เลขหมู่ WS105.5 ผ2ส72 2552

    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต ตั้งแต่พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู และสภาพของ
ครอบครัว ตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในเด็ก โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความหมายของ
สุขภาพจิตโดยทั่วไป องค์ประกอบที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต พฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหา การศึกษา
เพื่อการรู้จักและเข้าใจเด็ก การป้องกันมิให้สุขภาพจิตเสื่อมและ การส่งเสริมเด็กให้มีสุขภาพจิตดี