หนังสือน่าสนใจ


ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (2551). Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ.
    กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. เลขหมู่ HD38.2 ด46ค46 2551

     หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการด้านบริหารจัดการ โดยเริ่มตั้งแต่วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การจากอดีตสู่ปัจจุบันเนื้อหาภายเล่มแบ่งออกเป็นสองส่วน
    ส่วนที่ 1 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารจัดการประกอบด้วย การบริหาร
จัดการตนเอง ทฤษฎีทางธุรกิจ การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล พวกเขาไม่ใช่ลูกจ้าง พวกเขาคือ
คนทำงาน วิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับ "คน" การสร้างนวัตกรรมในองค์การ การบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลทางธุรกิจ
    ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของผู้บริหาร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการอย่างแท้จริง
เคล็ดลับผู้บริหารที่มีประสิทธิผล การมาถึงขององค์กรรูปใหม่ สังคมใหม่ขององค์การ ความท้าทายใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพ สิ่งที่ธุรกิจสามารถเรียนรู้ได้จากองค์การที่ไม่หวังผลกำไร การบริหารจัดการ
และงานของโลก นักบริหารหลังยุคทุนนิยม : บทสัมภาษณ์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ โดย ที. จอร์จ แฮร์ริส