หนังสือน่าสนใจ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2549). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.
    กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HF 5693 ท5ด46ก6

     หนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติและเศรษฐมิติ เพื่อประยุกต์ใช้
กับการวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไป โดยแบ่งเนื้อหาแบ่งเป็นสองส่วนหลักคือในส่วนแรกจะมุ่งเน้น
ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าของเงินตามเวลและการวิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดและ ในส่วนที่สอง
มุ่งเน้นเครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรอบคลุมถึง ตัวแปรสุ่ม
และการแจกแจง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน