หนังสือน่าสนใจ


ทาสึโอะ โยชิซากิ. (2555). แนะนำวิธีเลี้ยงลูกแบบ happy : ดีที่รู้เพิ่มฉบับโรคภัยไข้เจ็บ
    ในเด็ก 2.
กรุงเทพฯ: รักลูกบุ๊กส์. WS 113 ย92น86

     หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะนำวิธีเลี้ยงลูกแบบ Happy ช่วยให้การเลี้ยงดูทารก
และทำความเข้าใจในตัวทารกมากขึ้น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การที่เด็กแสดงอาการ
น่าเป็นห่วง ไม่ใช่เพราะถูกเลี้ยงมาอย่างขาดวินัย หรือถูกตามใจจนเคยตัว เด็กทารกต้องคอย
สัมผัสร่างกาย รับฟัง บอกลูกว่า "ตั้งใจทำแบบนี้ดีแล้วจ้ะ" ดีกว่าบอกว่า "ทำให้ดีที่สุดนะ"
พยายามกล่าวคำ "ขอบคุณ" จิตใจของเด็กจะเปลี่ยนกลับไปกลับมา ระหว่างการอ้อนและ
การต่อต้านเพื่อเติบโต คนที่พึ่งพาตนเองไม่ใช่คนที่ไม่อ้อน แต่เป็นคนที่ได้อ้อนอย่างเต็มที่
ในเวลาที่อ้อนได้ ให้อ้อนอย่างเต็มที่จนถึงสิบขวบ ถ้าทำเช่นนี้ได้ เด็กก็จะเติบโตขึ้นเป็นเด็กดี
"ตามใจ" กับ "ให้อ้อน" ต่างกันอย่างไร เมื่อเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบไม่ค่อยอ้อน ควรเพิ่มเวลา
ที่จะอยู่กับเขา และสัมผัสร่างกายเขาให้มากขึ้น ฯลฯ