หนังสือน่าสนใจ


สุเทพ กลชาญวิทย์, รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร, ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ และ วโรชา มหาชัย. (2548).
    โรคทางเดินอาหารและการรักษา 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    เลขหมู่ ร922.

     หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยหนักที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ทางเดินอาหาร เนื้อหาภายในประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องปวดท้องเฉียบพลัน,
ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน, การดูแลรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยเรื่องของตับอ่อนอักเสบ,
การดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีลำไส้อุดตันสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, ลำไส้ขาดเลือด, การกลืนสาร
กัดกร่อน