หนังสือน่าสนใจ


ไนโต, โยะชิฮิโตะ. (2555). พูดแล้วยอม 77 ไม้เด็ดโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
    (ไทย-ญี่ปุ่น). เลขหมู่ ท9น93พ73.

    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดโน้มน้าว โดยการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการทดลองมาตลอด
60 ปี โดยเนื้อหาภายในเล่มเริ่มจาก เงื่อนไขพื้นฐานเพื่อการโน้มน้าวให้ได้ผล เทคนิคโน้มน้าวฝ่าย
ตรงข้ามให้อยู่หมัด "ลักษณะร่วม" ของนักเจรจาโน้มน้าวชั้นเลิศ เรื่องต่อไปนี้กล่อมคนเราได้อย่าง
ง่ายดาย เทคนิคที่จะช่วยให้การโน้มน้าวได้ผลยิ่งขึ้น วิธีนี้ช่วยการโน้มน้าวได้ วิธีโน้มน้าวตาม
ลักษณะนิสัยของฝ่ายตรงข้าม